سگ های خونگی هم نجس هستن اینایی که همه دارن و تو خونه نگه داری میشه ؟